1. Төвийн ажил, үйлчилгээ иргэдэд нээлттэй байдал
Сайн
Маш сайн
Хангалтгүй
Муу
2. Хандсан асуудлаар тодорхой мэдээлэл, хариулт өгсөн эсэх
3. Ажилтнуудын харилцааны соёл
4. Ажилтнуудтай уулзах, мэдээлэл авах боломж
5. Ажил үйлчилгээний чанар, хүртээмж
6. Төвийн удирдлагаас иргэдтэй уулзаж санал бодлыг нь сонсож шийдэж өгдөг байдал
Та манай төвийн талаарх саналаа өгнө үү